ครูผู้รับผิดชอบ

1.นางสาวชนัญยา อาจประโคน ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์

2.นายอาทิเทพ สิงหาภู ครูผู้สอน เทคโนโลยี

3.นางสาวญาณวัฒนา สุดา ครูผู้สอน คณิตศาสตร์

นักเรียนระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น